Какво е Етичното лидерство?

Лидерско поведение, което се придържа към тези принципи и ценности, които водят мнозинството към здрава основа за общо благо.
Ценноситте на етичното лидерство са: честност, почтеност, справедливост, доверие, прозрачност и уважение.

Какъв е лидерът?

Лидерът е взел осъзнато решение да бъде етичен лидер.
Той вдъхновява екип си да се държат етично. Традиционно постига това с личен пример. Етичните лидери мислят дългосрочно и имат устойчиво поведение.

Как се постига етично лидерство?

1 . Ценности

Ценностите са основата. Трябва да са ясно осмислени, както личните ценности на които се залага, така и ценностите на фирмата/организацията. С тези ценности компромис не бива да се прави при каквито и да било обстоятелства.
Без значение дали става въпрос за бизнес лидерство или политическо лидерство – организацията, която ръководи Лидера, също трябва да има своите ценности, които формират организационната й култура и управление. Тези ценности трябва да са ясни на всички и да не се правят компромиси с тях.
Всички в организацията трябва да са наясно какви ще са последствията, ако не се спазват ценностите, които са определени като фундамент.

2. Хората в организацията

Хората, с които Лидерът избира да работи– служители, доставчици, партньори – ще „казват“ на околния свят какъв е той като лидер и в какво вярва и какво цели.

Три са основните критерии по които Лидерът трябва да преценява хората, които избира за екипа си:

• Интелигентност;
• Инициативност
• Почтеност – най-важното.

Ако няма почтеност, дори само в един човек от екипа – тогава настъпва тиха, бавна и сигурна безсимптомна разруха и на екипа, и на дейността.
Разбира се друг важен критерий е да има съвместимост между хората.

3. Етичният лидер е смел

Смелостта е добродетел, която е движеща сила. Етичният лидер ежедневно е подложен на трудни решения и ситуации, в които взима смели решения. Не лесни и удобни. Или от инертност. А градивни.

6 основни правила и принципи на етичното лидерство:

• Честност;
• Справедливост;
• Уважение;
• Почтеност;
• Отговорност;
• Прозрачност.

Характерности на етичното лидерство

Личността да се противопоставя на груповото мислене
Способността да се даде добър пример
Себеотрицание
Лидерът не се страхува да бъде оспорен
Лидерът поема отговорност за всичко

Във всяко сложно лидерско решение трябва да има баланс между три субективни аспекта:

Етика – принципи, които са приети в организацията или обществото
Морал – вътрешното чувство за това кое е правилно и кое е грешно
Отговорности на ролята – разбирането за отговорностите, свързани с конкретната роля в организацията

Тези съображения често са в конфликт едно с друго. Но това не е повод да се пренебрегват.

Да се балансира между динамични приоритети е ключово за почтеното лидерство.

Как се балансира:

Изяснете своя мироглед. Без осъждане, запитайте се:

 • Как искам да ме възприемат като лидер?
 • Каква смятам, че е целта на бизнеса по принцип?
 • Каква смятам, че е целта на нашия бизнес?
 • Каква е моята роля в бизнеса? Какви са задълженията ми?
 • Какво съм готов/а да жертвам, за да постигна целта си? Какво никога не бих пожертвала/а?

Още помощни въпроси:

 • Как това решение съответства на етиката, морала и отговорностите, които имам? Какво в него не им съответства? Каква е причината за това несъответствие?
 • Ако мога да взема това решение отново, какво бих направил/а различно?
 • Има ли нещо, което мога да коригирам в разбиранията собствените си морал, етика и разбиране за отговорностите на ролята?
 • Ако искам да взема това решение по начин, който напълно отговаря на моя личен морал, на етичната рамка на обществото и на отговорностите на ролята ми, какво трябва да направя?
 • Ако е невъзможно да го взема по този начин, с какво съм склонен/а да направя компромис?
 • Бях ли напълно честен/а със себе си за ценностите си?
 • Кои ценности приоритизирах? За сметка на какво?
 • Необходимо ли е да напасна своите морални и етични отговорности спрямо реалните си действия или пък е нужно да променя действията си, така че да отговарят на това, което е важно за мен?
За финал

В реалността, етиката и лидерството не винаги са заедно, което е грешна посока и не е атестат за високи лидерски умения.

Ако стремежите са за откриване на бързи и лесни решения, прилагани на готови схеми, мотиви за постигане на спекулативни краткосрочни резултати, то тогава и да се постигат резултати – не са устойчиви и дейността ще е краткосрочна в измамно успешния си вид. Цената, която ще се плати е влошена репутация, което на свой ред води до пропуснати възможности и недобро бъдеще за дейността.