С новата услуга потребителското кредитиране на Fibank е по-удобно за клиента, лесно и бързо

Първа инвестиционна банка (Fibank), една от най-големите банки в България, обяви, че е поверила на Kyndryl (NYSE: KD), най-големия световен доставчик на услуги в областта на ИТ инфраструктурата, проектирането и внедряването на най-новата си услуга – модерна автоматизирана и изцяло онлайн система за обработка на потребителски кредити. 

Услугата вече е напълно функционална, като се използва от всички служители и във всички клонове на банката. Kyndryl разработи решението, използвайки технология за автоматизация на работните процеси в бизнеса, и се занимава с текущото му оперативно управление. Потребителски заеми до 80 000 лева (41 000 евро) за срок до 10 години се отпускат изцяло онлайн и без компромиси в сигурността. Кредитополучателят се идентифицира чрез лична карта и селфи, изпратено онлайн. Така служителите могат да се съсредоточат върху директното обслужване на клиентите и да пестят време за повтарящи се, трансакционни заявки.

„Избрахме да си партнираме с Kyndryl България, защото това е световна компания, чиито технологични решения отговарят на високите стандарти на Fibank за внедряване на цифрови иновации в полза на клиентите“, споделя г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank. „Компанията ни помогна да оптимизираме услугата по кредитиране чрез дигитализация на работните процеси, елиминиране на ръчните операции, свързани с хартиени документи и постигане на по-високо ниво на сигурност в съхранението на данните на клиентите. Така съкращаваме значително етапите за кандидатстване и получаване на потребителски заем.“

„Fibank като една от водещите банки в България автоматизира и дигитализира процеси, като по този начин значително подобри обслужването на клиентите си“, казва Александър Николов, управляващ директор на Kyndryl България. „Радваме се, че сме доверен партньор на Fibank в това дигитално начинание. Нашите експерти работят рамо до рамо с екипа на банката и ще продължим и по-нататък да внедряваме дигитални иновации и услуги. Тези финансови компании, които активно внедряват високо иновативни решения, ще бъдат много по-конкурентоспособни в бъдеще.“

Оптимизирането на бизнес процесите е част от стратегията на Fibank за установяване на бърз, удобен и изцяло дигитален процес за получаване на потребителски кредити, което привлича повече нови и доволни клиенти. 

Екипът на Kyndryl помага на компаниите да трансформират техните бизнес и ИТ платформи, като предлагат управление на инфраструктурата и приложни услуги, и същевременно внедряват съвременни езици за програмиране и APIs; осъществяват хибридна интеграция на данни; прилагат предварителни анализи, DevOps, автоматизация и контейнери; и консолидират работните натоварвания на Linux.

First Investment Bank entrusted Kyndryl Bulgaria with the automation of its loan processing
The new service will make Fibank’s consumer lending faster, easier and more convenient for customers

in all branches of the bank. Kyndryl has developed the solution using business process automation technology and carries out its ongoing operational management. Consumer loans up to BGN 80,000 (EUR 41,000) with term up to 10 years are provided fully online, without compromise in security. The borrower is identified by an ID card and a selfie sent online. This allows employees to focus on direct customer service and saves time on processing repetitive transaction requests.

„We chose to partner with Kyndryl Bulgaria because this is a global company whose technology solutions meet Fibank’s high standards for implementing digital innovations for the benefit of customers,“ said Nikola Bakalov, CEO and Chairman of the Board of Fibank. „It helped us optimize our lending service by digitizing work processes, eliminating manual operations involving paper documents, and achieving a higher level of security in the storage of customer data. This significantly shortens the duration of the application and approval stages for consumer lending.“

„Fibank, as one of the leading banks in Bulgaria, has been automating and digitizing its processes, thus significantly improving its customer service,“ said Alexander Nikolov, Managing Director of Kyndryl Bulgaria. „We are glad to be a trusted partner of Fibank in this digital endeavor. Our experts work side by side with the bank’s team and we will continue to implement digital innovations and services. Financial companies that actively implement highlSOFIA, Bulgaria, March 18, 2022 – First Investment Bank (Fibank), one of the largest banks in Bulgaria, announced that it has entrusted Kyndryl (NYSE: KD), the world’s largest technology infrastructure services provider, with the design and implementation of its latest service: a modern automated fully online system for processing consumer loans. 

The service, already fully functional, is now used by employees y innovative solutions will be much more competitive in the future.“

Business process optimization is part of Fibank’s strategy to establish a fast, convenient and fully digitized consumer lending process, thus attracting more borrowers and increasing customer satisfaction.

The Kyndryl team helps companies transform their business and IT platforms by offering infrastructure management and application services, while at the same time implementing modern programming languages and APIs; carrying out hybrid data integration; providing preliminary analysis, DevOps, automation and containers; and consolidating Linux workloads.