Докато в България всяка година се губят 948 000 000 опаковки от напитки, други страни вече са постигнали високи нива на събиране и

са затворили цикъла на живот на материалите.

Reloop Platform, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организираха онлайн семинар и дискусия на тема Депозитна система за опаковки от напитки – намаляване на отпадъците и развитие на кръговата икономика. Събитието се проведе на 11 май 2022 г. и включваше две сесии – международна и българска.

Програмата на международната сесия започна с въведение в темата и текущи тенденции в Европа, представени от Анна Ларсон – директор “Кръгова икономика” в неправителствената организация Reloop Europe и продължи със запознаване с депозитните системи (DRS) на Швеция, Финландия и Естония и Recycling Lottery Intеrnational в Норвегия. Най-успешните практики на четирите европейски оператора на депозитна система бяха представени от ключови експерти като Бенгт Лагерман – управляващ директор на Returpack в Швеция, Томми Вихавайненр – директор в Palpa Финландия, Каупо Карба – главен изпълнителен директор на Eesti Pandipakend в Естония и Лиса Мьолман – главен оперативен директор на Recycling Lottery International в Норвегия.

По време на българската сесия се проведе дискусия, в която взеха участие Светлана Божкова – директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Десислава Стойкова – юрисконсулт към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Ася Добруджалиева – председател на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ), Жана Величкова – изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), представители на голям брой общини, бизнес и неправителствени организации, работещи в заинтересованите сектори.

Въвеждането на Депозитна система за опаковки в България е една от точките записани в Коалиционното споразумение на Правителството. На въпрос в проведената дискусия “Кога се очаква в страната ни да има работеща депозитна система?”, Светлана Божкова от МОСВ отговори, че това би станало най-рано в средата на 2024 г.

До 2030 година България е задължена от ЕС да постигне най-малко 30% съдържание на рециклирана пластмаса в производството на всички пластмасови бутилки (с междинна цел от 25% до 2025 година за бутилки от PET – полиетилен терефталат). Данни на Petcore Europe показват, че събираемостта на PET бутилки в България е едва 22%. Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда посочва, че този процент трябва да достигне 77% до 2025 година и 90% до 2029 г. Според Ася Добруджалиева от АСЕКОБ постигането е напълно невъзможно, ако запазим съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Експертната група, сформирана от МОСВ в началото на годината, включва представители на организациите от всички браншове в България, които ще бъдат част от депозитната система от производството, през търговията, до крайното рециклиране. В съвместните дискусии експертите разглеждат рамките и критериите при проучването и избора на най-ефективния и работещ модел за въвеждане на депозитна система в България. Целта е това да бъде направено по максимално прозрачен и равнопоставен начин, като се отчитат интересите на всички заинтересовани страни.

“Само с добро и силно законодателство и взамно сътрудничество между отделните заинтересовани страни може да се гарантира успешно въвеждане на депозитната система в България.”, коментира Жана Величкова от АПБНБ.

В България всяка година се губят 948 000 000 опаковки от напитки. Това означава, че тези материали не отиват за рециклиране, те се изхвърлят или изгарят. С въвеждането на депозитна система отпадъците могат да бъдат превърнати в ресури.

“Финансовия ангажимент за тази система ще бъде при производителите и търговските обекти. Това означава, че общините само ще спечелят от този процес, защото голямо количество от тези опаковки изтича и не стига до мястото за рециклираране. Много често те попадат в смесения битов отпадък, има и нерагламентирано замърсяване на зелени площи. Общините харчат много средства за почистване на тези площи и за обработване на общите отпадъци. С въвеждането на новата система те ще спестят много пари, които ще могат да се използват за обществено полезни каузи.”, споделя Евгения Ташева, координатор „Нулеви отпадъци“ в екологичното сдружение „За Земята“.

———————————————————————————————————————-

12 европейски държави въведоха депозитна система като метод за събиране на опаковките от напитки.

Какво е депозитна система за опаковки от напитки?

Депозитната система е специален метод за събиране на отпадъците, в който се включва паричен стимул. Депозитната система се базира на ДЕПОЗИТ – малка допълнителна сума добавена към цената на закупената напитка, която се възстановява на потребителя на 100% при връщането на празната опаковка на продукта в пункта за събиране.

Депозитът се инициира от производителите, които таксуват своите дистрибутори, които впоследствие таксуват търговците на дребно, които от своя страна таксуват потребителите. Когато празната опаковка на продукта бъде върната в пункта за събиране, клиентът получава своя депозит обратно. Сумата се възстановява от собственикът на пункта за събиране, като в Европа това са предимно местата за продажба и търговците на дребно. Те, от своя страна получават сумата за изплатените депозити обратно от оператора на системата за депозити. Как системният оператор получава сумата за депозити? Той ги е получил от производителите, които на свой ред таксуват дистрибутурите и процесът се повтаря.

Днес можем да видим, че всички 12 държави в Европа използващи депозитна система постигат изключителни резултати. Достигат 90% нива на събираемост на отпадъци, които са в много добро състояние и се използват като входящ материал за осигуряване на висококачествено рециклиране.

Вижте как работи депозитната система тук: https://www.reloopplatform.org/resources/videos/

Защо и други 15 европейски държави взеха решение да въведат депозитната система?

ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО НИВО НА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Много по-голям брой опаковки от напитки се събират и съответно рециклират.

Директива (ЕС) 2019/904 за пластмасовите продукти за еднократна употреба наложи високи цели за събиране на пластмасови бутилки. В допълнение, редица страни извън ЕС имат амбицията да събират повече опаковки от напитки, чийто дял на рециклиране към момента е много нисък или липсва.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СВЪРЗАНИ С РЕЦИКЛИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Възможност за производтсво на нова опаковка от вече използвана

Същата директива въведе и изисквания за задължително минимално съдържание на рециклирана пластмаса в бутилките за напитки. Това означава, че новопроизведените бутилки трябва да съдържат рециклирана пластмаса от стари бутилки. Съответно най-малко 25% до 2025 г. и поне 30% до 2030 г. От април 2022 г. в Обединеното кралство се начислява нов данък върху всяка пластмасова опаковка, която не съдържа мин. 30% рециклирана пластмаса.

РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ

Депозитната система е по-евтина за крайните потребители

Потребителите са задължени да плащат за събирането на своя отпадък. Депозитът е най-евтиният начин за плащане. По-евтин, отколкото, ако производителите събираха отпадъците от контейнерите за смет.

Досега депозитните системи са въведени от правителства с амбициозни и ясни цели. Сега този метод на събиране се подкрепя дори и от производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода. Защо? Защото постигането на по-високи нива на събиране и рециклиране на пластмасовите отпадъци чрез традиционни методи би било много по-скъпо от депозитната система, понякога двойно повече.

НАМАЛЕН ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Депозитната система като предпоставка за неутралност по отношение на климата.

Много поддръжници също подчертават предимствата на депозитната система в контекста на въздействието върху климата. Депозитната система допринася за намаляването на въглеродния отпечатък като спестява приблизително 30% от въглеродните емисии в сравнение с използването на системите за събиране на отпадъци, базирани на разположените в градска среда кофи и контейнери за смет.

Транспортирането на бутилки от домакинствата или от събирателните пунктове означава транспортиране на въздух. При депозитните системи потребителите сами носят празните опаковки до пунктовете за събиране, така че разстоянието изминато от тях не се брои. В допълнение, повечето опаковки в пунктовете за събиране са с намален обем чрез смачкване и прегъване, което води до значително по-малко въглеродни емисии и въздействие върху климата от съкращаването на логистичния процес.

Използването на депозитната система означава – 50% по-малко транспорт на пластмасови бутилки и 75% по-малко транспорт на празни кенове.

КРЪГОВОСТ

Поддържане живота на материалите възможно най-дълго чрез развитие на кръговата икономика.

В светлината на повишената осведоменост на обществеността по отношение на нарастващото потребление на ограничените природни ресурси и в съчетание със силната амбиция да станем независими от вноса на първични суровини, депозитните системи са отличен пример за КРЪГОВОСТ. Кръговостта означава запазване на материалите във веригата за доставки чрез максимален брой употреби.

Успешни предпоставки за създаване на кръговост са подходящият дизайн на продуктите, високите нива на събиране на опаковките и качественото рециклиране (или повторно използване, ако говорим за контейнерите за многократно пълнене). Всички депозитни системи в Европа отговарят на тези условия. Най-оптималната кръговост е тази, която се осъществява на местно ниво. Досега две държави отлично реализират кръговата икономика на вътрешните си пазари: Швеция и Норвегия. Повече оператори на депозитни системи планират да постигнат тази цел.

Възможността да използваме материалите повторно в продължение на много месеци създава добавена стойност на кръговостта – генериране на по-голям брой зелени работни места. 16,5 нови работни места са необходими за производството на 1000 пластмасови бутилки, ако се използват рециклирани материали в сравнение с производството им от необработени суровини. За стъклените бутилки коефициентът е 83 нови работни места, ако са произведени от вече събрани стъклени опаковки за напитки.

Високите нива на събираемост при депозитната система се постигат благодарение на мотивацията на хората да връщат празните опаковки на закупените от тях продукти и да възстановяват своя депозит.

Как Швеция, Финландия и Естония могат да бъдат пример за подражание?

И трите системи работят от много години и представляват най-разпространения вид депозитна система в Европа.

Модел на работа:

  • Частният оператор е PRO* компания, която следва принципът за Разширена отговорност на производителя (РОП), финансира и организира събирането

  • Операторът на депозитна система (DRS) е юридическо лице с нестопанска цел

  • Дружеството е основано от производители и търговци на дребно

  • Събирателните пунктове са организирани от търговците на дребно

  • Идентификацията на контейнерите се основава на баркод (стандарт GS1)

  • Системата има централизиран клиринг – системният оператор получава данни за наличните на пазара и събрани контейнери

  • Производителите имат строги задължения по отношение на екодизайна на опаковките

PRO* означава разширена отговорност на производителя (РОП) – екологичен принцип, прилаган като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт чрез въвеждане на задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.

ШВЕЦИЯ

Най-старата европейска депозитна система за опаковки от напитки за еднократна употреба, въведена през 1984 г. Успешен пример за развитие на кръговата икономика на местно ниво.

Швеция успява да затвори цикъла на производство и рециклиране на пластмасовите бутилки изцяло на местния пазар. По този начин събраните над 90% материали не се изнасят в друга държавачленка на ЕС или други страни. Те остават на местния пазар и се използват от местния производител за производство на нови бутилки от 100% рециклирана пластмаса.

Системният оператор е създал модела на базата на рециклиране „от врата до врата“ и правото на първи отказ. Всички събрани бутилки се обработват в една и съща зона.

Научете повече от презентациите тук:

Intro Deposit systems turn waste into resources

Sweden Returpack Pantamera DRS

ФИНЛАНДИЯ

Финландия има население от 5,25 милиона души, което я прави най-рядко населената страна в Европа след Норвегия и Исландия. Въпреки това, депозитната система в страната обхваща много широка гама от продуктипластмасови бутилки, метални кенове и стъклени бутилки, включително и за твърд алкохол. Депозитната система е доброволна. Производителите могат да заплатят такса от 0,5 евро за литър продукт (тарифа 22) или да се включат в схема за използване на лицензиран депозит.

Данни на системния оператор Palpa показват, че всеки финландец връща средно 265 кенове, 109 пластмасови бутилки, 27 стъклени бутилки, или общо над 400 опаковки годишно.

Научете повече от презентацията тук: Finland Palpa DRS

ЕСТОНИЯ

Естонската депозитна система е най-старата в Източна Европа, въведена е през 2005 г. Системният оператор е клирингова къща не само за опаковки за еднократна употреба, но и за бутилки за многократна употреба.

Estipandipakend са първите, които предложиха решения за многократно пълнене на опаковките за напитки продавани на масови мероприятия. Те са собственик и на линията за почистване на чаши за многократна употреба.

Научете повече от презентацията тук: Estonia EEST Pandipakend DRS

НОРВЕГИЯ

Научете повече от презентацията тук: Norway Recycling Lottery

Reloop Platform Снимки

Научете повече за депозитната система от видео клиповете по-долу: