В новите сметки на Топлофикация, при наличието на просрочени задължения, в долния край на съобщението към фактурите, адресиран до абонатите, в черна рамка с черни едри букви е отпечатано, че при неплащане на дълга в срок, предстои съдебно производство.

Получаването на фактура с начислени задължения съставлява  извънсъдебна покана за плащане на дълга. В много от случаите става въпрос за задължения, които са по-стари от три години назад и съответно са погасени по давност. Тъй като обаче давността, който не се прилага служебно, за да бъдат отписани като погасени тези задължения, трябва да се направи възражение за давност. Възражението, от своя страна, трябва да се направи не къде да е, а пред съд, за да има правно действие. При получаването на подобно съобщение, потребителят има  две възможности: да не прави нищо и да чака Топлофикация да го съди или да инициира сам съдебно производство, за да могат да отпаднат старите задължения и да знае, че веднъж завинаги въпросът със старите му задължения е решен. Докато не бъде установено по съдебен ред, че старите задължения не се дължат, понеже са погасени по давност, кредиторът винаги може да ги претендира, а има и случаи, в които потребителите не узнават за заведени срещу тях съдебни производства и не успяват да оспорят вземанията. Разбират едва когато се стигне до съдебен изпълнител, който им изпрати покана за доброволно изпълнение или когато им наложи запор върху средствата в банковите сметки и върху възнагражденията за труд или пенсия.

Тъй като рискът да се случи горното е съвсем реален, потребителите, които не желаят да ги грози заплахата, че може да се наложи принудително да платят старите си задължения, а заедно с това и разноските по делата и тези, извършени в изпълнителното производство, които нерядко надхвърлят дори самия дълг, имат възможност да предприемат активни действия, за да отпаднат старите им задължения. Това може да стане като те първи инициират съдебно производство за отпадане на погасените по давност задължения. Това се прави и не са малко делата от подобен характер. Лицето, до което е адресирано съобщението към фактурата- т.е. титуляра на партидата има интерес да установи, че старите задължения не се дължат, тъй като Топлофикация ги търси от тях, адресирайки фактурите си до тези абонати.

По силата на съдебно решение може да бъде установено че конкретни задължения към Топлофикация, а и към всеки друг кредитор, не се дължат, понеже са погасени по давност. Това означава, че кредиторът повече не може да събира тези задължения по принудителен ред, понеже е бездействал твърде дълго време като не е предприел действия за събиране на вземането си. Постановеното и влязло в сила решение е задължително за страните по спора, за всички съдилища и институции в Република България.

Задълженията, за които с влязло в сила решение е установено, че не се дължат, не могат да бъдат събирани по принудителен начин. Не са редки случаите, обаче, когато въпреки наличието на влязло в сила решение, с което се установява недължимост на дълга, Топлофикация продължава да изпраща фактури,  в които продължава да начислява същите задължения и да претендира тяхното плащане, а също и да помества при справка по електронен път задълженията, за които има влязло в сила решение, с което се установява, че не се дължат на интернет страницата си като „неплатени“, което означава, че продължава да търси плащане на същите. Такова поведение на практика съставлява не друго, а неизпълнение на съдебно решение. При подобни случаи потребителите могат да заведат дело за обезщетение за причинените им от дружеството неимуществени вреди. На обезщетение ще подлежат вредите, изразяващи се в причинен стрес, безпокойство и неприятни емоции, свързани с третирането на потребителя като неизправен  длъжник от страна на ответното дружество, въпреки  установяването, че начислените задължения не се дължат. Обезщетение се дължи и за времето и ресурсите, отделено за воденето на дела, срещите със служители на ответното дружество, контактите с ЧСИ във връзка с проблемите относно задълженията към Топлофикация.

За да бъде уважен иск за обезщетение е необходимо да се установи в случая, че неправомерно са били начислени от служители на дружеството задължения за топлинна енергия, че в резултат на тези действия или бездействия са настъпили вреди за потребителя. Размерът на вредите за причинения стрес и неудобство и психически тормоз се определя по справедливост от съда във всеки конкретен случай, като се взема предвид как конкретно конкретните проблеми с ответното дружество са се отразили на психическото и емоционалното състояние на потребителя. Тези факто се установяват чрез свидетелски показания и с всички други допустими доказателствени средства съгласно гражданското законодателство. От значение е и здравословното състояние на лицето и неговото влошаване в резултат на преживения стрес.

Оформените по нов начин сметки на Топлофикация, като повечето нови неща, могат да предизвикат притеснения у потребителите. Всъщност обаче  няма никаква съществена промяна. При наличието на задължения, които са по-стари от три години назад, те могат да отпаднат по съдебен ред, като инициативата за това може да е на самите потребители. При причинен стрес и неудобство във връзка с проблеми с топлофикационното дружество, потребителят може да търси и обезщетение за неимуществени вреди.

източник