Общината е сред най-атрактивните зони за развитие на бизнеса

Една от най-бързо развиващите се общини на Балканите – община Ловеч с кмет г-жа Корнелия Маринова, е домакин на най-големия Балкански Бизнес Форум – Balkan Business Awards 2021.

Церемонията за седмото издание на Бизнес Оскарите ще се състои на 26.03.2021 от 19 ч. в конферентната зала на хотел Президиум Палас в град Ловеч.


През последните години община Ловеч се превърна е атрактивна зона за развитие на бизнеса. Не само заради географското си разположение, както и заради геостратегическото, които са предпоставка за ускореното му икономическо развитие.
Градът е подходящ за бизнес локация, с всички необходими логистични условия, които се търсят при решение за инвестиции – недалеч от магистрала „Хемус“, в близост до столицата, до две летища – София и Горна Оряховица, добре уреден ЖП транспорт. Всичко това е индикатор за икономическо развитие и напредък на общината, за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства.

Развитието на българската икономика в голяма степен зависи и от притока на чуждите капитали. Доказателство, че Ловеч е добро място за развитие на бизнес е наличието на немски, италиански, френски, финландски и холандски инвеститори.

„Партньорството с бизнеса е успешна формула. Бизнес общността в общината следва да намира в лицето на общинската администрация коректен партньор, който с всички възможни средства подпомага развитието на малкия и среден бизнес – това е наша цел и отговорност“, подчерта кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Ръководството на Община Ловеч не пести усилия за създаване на реални условия за развитие на регионалната икономика.

Във връзка със стартирането на новия програмен период – 2021-2027 година, с цел да се подобряват условията за устойчив икономически растеж в Общината, в края на месец юли 2020 г. бе стартирана процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Ловеч (ПИРО).

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Разработва се за 7-годишен период на действие.

Основно изискване при разработване на Плана за интегрирано развитие на общината е прилагането на интегриран подход за развитие, в зависимост от местните специфики.

Целите и приоритетите, освен подчиненост на европейските и национални стратегии и планове, следва да отразят местните потенциали за развитие и да се съсредоточат върху решаване на конкретни проблеми на общината.

Подходът, който се прилага е „отдолу-нагоре“, с идентифициране на Зоните за прилаган интегриран подход.

Бизнесът в случая се явява и заинтересована страна и целева група, като предлага идеи за успешно идентифициране на зоните за развитие и конкретни мерки и дейности, както и предложения за изграждане на съпътстваща инфраструктура.

Разработване и актуализиране на секторни стратегии и планове за изпълнението за основните функциите на общината: за управление на общинското имущество; устройствено планиране, устойчиво развитие на туризма и културата; социалните услуги; дейности по опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси са част от дейността на Община Ловеч в подкрепа на бизнеса в региона.

Общината не спира да подобрява инженерната инфраструктура, продължаване процеса на рехабилитация на уличната настилка, изграждане на енергоспестяващо осветление и благоустрояване в Северна и Източна индустриални зони.

Местните политики са ориентирани към предпоставки за успешно развитие на бизнеса, по-добра комуникация и административно обслужване.

Създадени са условия за привличане на нови инвеститори на територията на общината чрез индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение на предоставяните от общината услуги.

Община Ловеч предвижда и допълнителни икономически мерки за бизнеса. Една от тях е увеличението както на издадените заповеди и решения за изработване на Подробни устройствени планове /ПУП/, така и на съгласуваните и издадени заповеди и решения на Общински съвет за одобряването им.

„Това е една от икономическите мерки, чрез които Община Ловеч създава и поддържа благоприятен бизнес климат, за да осигури условия бизнесът да реализира своите намерения“, коментира кметът на общината Корнелия Маринова.

Във връзка със засилен инвеститорски интерес се наблюдава увеличаване на исканията за изменение на Подробни устройствени планове, както за нови имоти извън регулация, така и за комплексни проекти за инвестиционни инициативи на територията на община Ловеч.

От 2016 до 2020 година издадените заповеди и решения за разрешение за изработване на ПУП са общо 196, а само до 10 февруари тази година те са 19, като в процес на обявяване са още 11 броя. Съгласуваните и издадени заповеди и решения на Общински съвет за одобряване на ПУП от 2016 до 2020 година са общо 143. За февруари т.г. са шест, а в процес на обявяване са още 26.

Община Ловеч се развива изключително динамично, работейки в посока развитие на инфраструктурата и създаване на устойчива среда за бизнес и икономическо развитие.
„Когато в един град има достатъчно новатори, хора с бизнес усет, инициативни и предприемчиви личности, непременно се върви към по-успешно развитие на цялата общност, на всички нас“, каза още кметът Корнелия Маринова. Тя припомни, че общината гледа много широко на темата инвестиции – не само в техническата, социалната и културната инфраструктура, но и като инвестиция в човека, в образование и в личностното развитие и реализация.

Маринова подчерта, че Техническият колеж в Ловеч си сътрудничи със завода на германската компания VOSS Automotive чрез бизнес ориентирано обучение, като за целта е изработена програма и учебни планове, за да могат студентите да работят и да се обучават едновременно.
Със завода е договорено на територията на колежа да бъде изградена специализирана лаборатория с учебна цел.
По този начин студентите ще получат необходимото обучение и ще бъдат практически подготвени. Връзката между висшето образование и бизнеса е от изключителна важност и чрез иновативни и гъвкави програми е доказано, че такава връзка е напълно възможна.

Ловеч разполага и с добра образователна система – с достъпна мрежа от детски градини и училища, с необходимия капацитет да се обхващат всички живущи на територията деца в предучилищна и училищна възраст.
Тук се намира и най-старото езиково училище, днес ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, което е отворило вратите на много ловчалии към България и света.

Няма как да не споменем и природните забележителности на общината – защитени територии, пещери, множество паметници на културата. Всичко това спомага за развитието на туризма и екотуризма.
Ловеч е един от най – старите градове в България. Разположен е в Централна Северна България, като площта на Общината е 946 кв. км. , 13-та по площ от всичките 265 общини в България.

Общината обхваща 22,89% от територията на областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини – Летница, Луковит, Угърчин, Троян, Ябланица, Априлци и Тетевен. Има 35 населени места, от които 34 села и град Ловеч. В Ловешка община живеят 55 541 граждани с постоянен адрес и 44 059 с настоящ адрес. От тях в град Ловеч с постоянен адрес са 48 264 и с настоящ адрес 41 840.

Партньори на Балканските Бизнес Награди са: Българската Агенция за Инвестиции, Българската търговско-промишлена палата, Конфиндустрия България – Италия, Българо-македонския Бизнес Клуб, Сръбско-българската търговска камара, Турско-българската търговско-индустриална камара, Гръцко-руската търговска камара, Бизнес клуб Лондон, Европейският икономически сенат и други.

Материалът Ловеч е домакин на най-големия Балкански форум – Balkan Business Awards 2021 е публикуван за пръв път на НОВИНИ.