Днес, 03.08.2021, стартира семинарът на Фондация Българска Памет на тема: „Формиране на еко-начин на мислене и инициативност сред младите хора“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Петдневният младежки обмен на 60 участници на прехода между средно и висше образование от България, Сърбия и Молдова цели да развие у младежите еко-начин на мислене и инициативност, акцентирайки върху важността на устойчивото развитие както за отделния човек, така и за обществото като цяло.

Участниците в проекта ще имат възможност да развият отношение и самосъзнание за опазване на природата, запознавайки се с концепцията за така наречения екологичен отпечатък“ на човешката дейност върху околната среда.

Участието в семинара на младежите ще допринесе още и за преодоляване на риска от бедност, безработица и маргинализиране на младите, като развие у тях умения за предприемчивост, инициативност, комуникация, лидерство, управление на времето, критично мислене, адаптивност и работа в екип, приложими в последващата им реализация. Не на последно място обменът цели да мотивира участниците към реализация на бъдещи зелени инициативи и иновативни идеи по места, подчертавайки значението на личния принос. Всичко това ще се случи чрез практически примери на вдъхновяващи личности и практики от предприемаческата екосистема.

Програмата на обмена включва редица сесии, вписани в контекста на поставените цели, както и срещи с вдъхновяващи лектори, обучителни игри и интерактивна работа по групи. Младежите ще получават обратна връзка след всяка активност от своите ментори.