• Органичен ръст от 2.3%, 1.4% реален вътрешен ръст и 0.9% ценообразуване;
 • Продажбите са повлияни от нетни разлики от – 2.3%, поради създаването на Froneri JV и разлики във валутните курсове (-0.3%). Общо отчетени продажби от 43 милиарда швейцарски франка (-0.3%);
 • Основната оперативна печалба* нараства с 10 базисни пункта във фиксирана валута, устойчиви 15,8% от отчетената база;
 • Поради увеличената дейност по преструктуриране маржът на търговската оперативна печалба намаля с 20 базисни пункта във фиксирана валута и с 30 базисни пункта до 15.0% от отчетената база;
 • Целогодишните насоки за 2017 година са потвърдени за органичен ръст, който е вероятно да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. Стабилна търговска оперативна печалба във фиксирана валута е резултат на значително увеличение на разходите за преструктуриране. Основният доход на акция във фиксирана валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на Nestlé: „Ние сме доволни от прогреса ни в създаването на стойност през първата половина на 2017 г. Това включва солидни оперативни подобрения, избор за управление на портфолиото, както и нашето решение да увеличим ефективността на баланса.

Органичният ръст през първото полугодие не отговори напълно на очакванията ни. Докато растежът на обема остава в горната част за нашата индустрия, ценообразуването продължава да бъде слабо. Азия и Африка потвърдиха техния положителен момент на растеж. Западна Европа отбеляза спад в обема, който считаме в голяма степен за преходен. Северна Америка и Южна Америка отбелязаха леко подобрение на органичния ръст, главно поради обема. Предприятията ни за кафе, вода и грижа за домашни любимци потвърдиха потенциала си за растеж със солидни резултати за първото полугодие.

Печалбата е в съответствие с нашите очаквания, тъй като спестяванията от преструктурирането и ефективността компенсират по-високите разходи за суровини. Ускоряваме нашите инициативи за подобряване на маржа.

Потвърждаваме насоките ни за 2017 г. с органичен ръст, който е вероятно да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. Очакванията ни относно органичния ръст до 2020 г. остават непроменени.“

*Основната оперативна печалба се определя като оперативна печалба преди други нетни приходи / разходи от търговски операции. Други нетни приходи / разходи за търговски операции включват главно преструктуриране, обезценка и резултати от продажби на PP & E, съдебни спорове и обременителни договори.

 

Резултати на Nestlé Групата

Продажби

 • Общите декларирани продажби са 43.0 млрд. швейцарски франка (-0.3%), отразяват влиянието на нетните продажби от -2.3%, повлияни от създаването на съвместното предприятие Froneri, както и разликите във валутните курсове (- 0.3%). Органичният ръст беше под очакванията ни с 2,3%. RIG беше стабилен при 1,4%, но ценообразуването остава слабо с 0,9%.
 • Зона Северна и Южна Америка (AMS) беше в общи линии в съответствие с нашите очаквания, тъй като бизнесът с храни за домашни любимци в САЩ се възстанови след бавния старт на годината. Зоната EMENA постигна по-слаб растеж от очакваното през второто тримесечие. Селективното увеличение на цените в Западна Европа и неблагоприятното време през юни доведе до краткосрочно отрицателно въздействие върху RIG. Зона AOA се ускори за пето поредно тримесечие, възстановявайки позицията си на двигател на растежа на групата. Nestlé Waters показа стабилно ниво на растеж. Nestlé Nutrition отбеляза слаб растеж, тъй като китайският пазар остана труднодостъпен и развитите пазари като цяло отбелязаха лек отрицателен ръст. Nestlé Skin Health има разредено нарастване на продажбите на групата, което се дължи на трудните съпоставими данни и натиска от генеричните лекарства в бизнеса с рецепти. Nespresso продължи да бъде основен двигател на растежа на групата.
 • Като цяло, развитите пазари показаха слаб органичен ръст от 0.8%, със солиден RIG от 1.1%, компенсирано от отрицателно ценообразуване от 0.3%. На развиващите се пазари органичният ръст се забави с 100 базисни пункта до 4,4%, RIG с 1,9% и ценообразуване 2,5%.
 • Развитието по категории е в широки граници, водено от вода, кафе и храните за домашни любимци. Бизнесът с шоколадови продукти беше единствената категория с отрицателен ръст, въпреки че през второто тримесечие се стабилизира.

Оперативна търговска печалба

 • Основната търговска оперативна печалба бе равна на 6.8 млрд. швейцарски франка. Маржът се запази стабилен на 15,8%, но се увеличи с 10 базисни пункта в постоянна валута.
 • Проектите за ефективност, ценообразуването и управлението на портфолиото генерираха 100 базисни пункта допълнителна стойност. Тези ползи обаче се поемат от равнопоставено увеличение на разходите за материали, тъй като нашето портфолио е за пръв път от 2 години в инфлация. Разходите за маркетинг, насочени към потребителите, намаляха само слабо.
 • Както се очакваше, както разходите за преструктуриране, така и останалите нетни търговски разходи се увеличиха общо с 77% до 166 млн. швейцарски франка и съответно 349 млн. швейцарски франка, като приложихме нашите структурни спестяващи инициативи. В резултат търговската оперативна печалба (ТОП) е намаляла с 2,5% до 6,4 млрд. швейцарски франка. Маржът на ТОП се понижи с 30 базисни пункта на отчетна база (-20 б.п. в постоянна валута) до 15.0%.

Нетна печалба

 • Нетната печалба се е увеличи с 19% до 4,9 млрд. швейцарски франка, тъй като предходната година е била повлияна от еднократна, непарична корекция на отсрочените данъци. Отчетената доходност на акция също се увеличи с 19% до 1.58 швейцарски франка по същата причина. Основната печалба на акция се увеличи с 2.1% до 1.68 швейцарски франка и с 3.4% в постоянна валута.

Паричен поток

 • Свободният паричен поток намаля с 2 млрд. швейцарски франка на годишна база от 3,3 млрд. швейцарски франка до 1,3 млрд. швейцарски франка. Най-голям принос за това намаление е оборотен капитал с паричен поток от 1,3 млрд. швейцарски франка. През първата половина на 2017 г. увеличението на оборотния капитал е било по-високо в сравнение със същия период на миналата година поради инфлацията на цените на суровините и постепенното намаляване на задълженията за маркетинг и капиталови разходи.
 • В нашия баланс бе постигнат постоянен напредък за структурно намаляване на нетния работен капитал, което доведе до допълнително намаление с 0,5 млрд. швейцарски франка към юни 2017 г. в сравнение с юни 2016 г.

 

Зона Северна и Южна Америка (AMS)

 • 1.3% органичен ръст: -0.1% реален вътрешен ръст; 1.4% ценообразуване;
 • Органичният ръст в Северна Америка беше плавен след подобрение през второто тримесечие, вследствие на реален вътрешен ръст;
 • Латинска Америка имаше среден едноцифрен органичен растеж, обусловен от ръста, вследствие на ценовата политика, а реалният вътрешен ръст бе с леко позитивна тенденция;
 • Основният марж на оперативната печалба на зона Северна и Южна Америка се увеличил с 30 базисни пункта, но маржът на оперативната търговска печалба е намалял с 50 базисни пункта до 17,2% в резултат на увеличените разходи за преструктуриране.

 

Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Зона AMS CHF 13.3 bn CHF 12.9 bn -0.1% 1.4% 1.3% CHF 2.3 bn CHF 2.3 bn 17.2% 17.7%

Отчетените продажби в зона Северна и Южна Америка се увеличиха с 2,9% до 13,3 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст бе скромен – 1,3%, но той представя едно стабилно подобрение през второто тримесечие, основаващо се на по-силен реален вътрешен ръст. Ръстът от 1.4%, вследствие на ценовата политика се дължи основно на Латинска Америка, като цените в Северна Америка са леко положителни. Нетните продажби намалиха продажбите с 0,9%, но разликите във валутните курсове добавиха 2,5%.

 

Зона Европа, Близък Изток и Северна Африка (EMENA)

 • 1.0% органичен ръст: 0.6% реален вътрешен ръст; 0.4% ръст, вследствие на ценовата политика;
 • Западна Европа леко се понижи на органична база с отрицателен реален вътрешен ръст и непроменено ценообразуване;
 • Централна и Източна Европа постигна среден едноцифрен растеж, със солиден RIG и положително ценообразуване;
 • Близкият изток и Северна Африка отбелязаха нисък едноцифрен растеж, както при RIG, така и при ценообразуване;
 • Основният марж на търговската оперативна печалба на зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка се е увеличил с 50 базисни пункта, докато маржът на оперативната търговска печалба се е подобрил с 10 базисни пункта до 16,9%, въпреки че разходите за преструктуриране са се увеличили.
Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Зона EMENA CHF 7.8 bn CHF 8.7 bn 0.6% 0.4% 1.0% CHF 1.3 bn CHF 1.5 bn 16.9% 16.8%

Отчетените продажби в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA) са намалели с 10,3% до 7,8 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст от 1,0% е по-нисък, в сравнение с първото тримесечие, тъй като ценообразуването е компенсирано от по-ниския реален вътрешен ръст. Нетните продажби на активи намалиха продажбите с 9.3%, като основно отразяват трансфера на сладоледите към съвместното предприятие Froneri. Процеси при външните борсови операции намалиха продажбите с още 2,0%.

Приложихме ценови повишения в зоната, особено при Nescafé. Това има краткосрочно въздействие върху реалния вътрешен ръст през второто тримесечие. Горещото време през юни също беше неблагоприятно за ключови категории в Западна Европа. Бизнесът с храни за домашни любимци продължи да създава силен растеж в зоната, особено в Русия. Северна Африка се представи добре, благодарение на увеличението на цените, но Близкият изток продължи да бъде засегнат от политическата нестабилност и продължаващата дефлация.

Въпреки по-високите разходи за суровини, маржовата граница на оперативната печалба в зоната се е увеличила с 50 базисни пункта, което отразява увеличаването на цените, управлението на портфолиото и намаляването на разходите. Маржът на оперативната търговска печалба също се увеличи с 10 базисни пункта до 16,9%, тъй като подобренията на ефективността надхвърлиха разходите за преструктуриране.

 

Зона Азия, Океания и Африка (AOA)

 • 8% органичен ръст: 3.0% реален вътрешен ръст; 1.8% ценообразуване;
 • Органичният ръст на Китай стана положителен през второто тримесечие;
 • Югоизточна Азия поддържа добър органичен ръст, движен от среден едноцифрен реален вътрешен ръст;
 • Субсахарска Африка поддържа силен растеж с положителни реален вътрешен ръст и ръст, вследствие на ценовата политика;
 • Развитите пазари бяха стабилни, като продължително добрият реален вътрешен ръст частично се компенсира от отрицателния ръст, вследствие на ценовата политика;
 • Основната оперативна търговска печалба на зона Азия, Океания и Субсахарска Африка намалява с 20 базисни пункта, докато маржът на оперативната търговска печалба намалява с 50 базисни пункта до 19.6% поради по-високите разходи, свързани с преструктурирането.
Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Зона AOA CHF 7.9 bn CHF 7.8 bn 3.0% 1.8% 4.8% CHF 1.6 bn CHF 1.6 bn 19.6% 20.1%

Отчетените продажби в зоната се увеличиха с 1,4% до 7,9 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст се ускори за четвърто поредно тримесечие до 4.8%. Реалният вътрешен ръст бе стабилен – 3.0%, а ръстът, вследствие на ценовата политика се подобри до 1.8%. Нетните продажби намалиха отчетените продажби с 0,5%, а разликите във валутните курсове също имаха отрицателно въздействие като намалиха продажбите с 2,9%.

 

Nestlé Waters

 • 4.0% органичен ръст: 3.5% реален вътрешен ръст; 0,5% ценообразуване;
 • САЩ отчитат нисък до среден едноцифрен органичен ръст въпреки леко отрицателното ценообразуване;
 • Европа се ускори до среден едноцифрен органичен ръст с отрицателно ценообразуване;
 • Развиващите се пазари като цяло постигнаха среден едноцифрен растеж;
 • Основният марж на оперативната печалба за търговия се запази стабилен, но маржът на оперативната печалба за търговия се понижи с 40 б.п. до 12.0%, тъй като разходите за преструктуриране се увеличиха.
Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Nestlé Waters CHF 4.0 bn CHF 3.9 bn 3.5% 0.5% 4.0% CHF 0.5 bn CHF 0.5 bn 12.0% 12.4%

Продажбите в Nestlé Waters се увеличиха на отчетна база с 2,0% до 4,0 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст от 4.0% отразява ускорението през второто тримесечие. Реалният вътрешен ръст се подобри до 3,5%, а ценообразуването остана ограничено до 0,5%. Нетните продажби и чуждестранна валута намалиха продажбите съответно с 0.3% и 1.7%.

Nestlé Waters продължи да расте във всички региони с известно ускорение в Европа, благодарение на благоприятните метеорологични условия. САЩ също имаха солиден органичен ръст от с умерено подобрение през второто тримесечие. На развиващите се пазари, Югоизточна Азия отбеляза солиден ръст, Китай се представи добре след бавен старт на годината, а Латинска Америка отбеляза двуцифрен ръст. В Близкия изток и Турция растежът бе слаб.

Nestlé Nutrition

 • 0.9% органичен ръст: -0.2% реален вътрешен ръст и 1.1% ценообразуване;
 • В Китай органичният ръст бе леко положителен;
 • Растът бе леко положителен в САЩ, тъй като марката Gerber се стабилизира през второто тримесечие;
 • Увеличаването на цените в Бразилия и Мексико повлия на реалния вътрешен ръст, но Филипините и Индия останаха силни;
 • Основният марж на оперативната печалба за търговия се увеличи значително с  130 базисни пункта, а маржът на оперативната печалба също се увеличи с  110 базисни точки до 24.3%.
Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Nestlé Nutrition CHF 5.2 bn CHF 5.2 bn -0.2% 1.1% 0.9% CHF 1.3 bn CHF 1.2 bn 24.3% 23.2%

Отчетените продажби в Nestlé Nutrition се увеличават с 0.4% до 5.2 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст беше понижен до 0.9%, с -0.2% реален вътрешен ръст и 1.1% ценообразуване. Нетните продажби и валутните курсове съответно намалиха отчетените продажби с 0.3% и 0.2%.

Други бизнеси

 • 3.7% органичен ръст: 4.5% реален вътрешен ръст; -0.8% ценообразуване;
 • Nespresso постигна добър органичен ръст с двуцифрен ръст в Северна Америка;
 • Nestlé Health Science запази среден едноцифрен органичен ръст;
 • Nestlé Skin Health отбеляза по-нисък реален вътрешен ръст и ценообразуване за второто тримесечие;
 • Като цяло маржът на основната търговска оперативна печалба се понижи с 270 базисни пункта. Маржът на оперативната печалба  също спадна с 250 базисни пункта до 13.1%, вследствие на инвестициите ни за растеж.
Продажби 6M-2017 Продажби 6M-2016 Реален вътрешен ръст Ценообразуване Органичен ръст ТОП 6M-2017 ТОП 6M-2016 Марж 6M-2017 Марж 6M-2016
Други бизнеси CHF 4.8 bn CHF 4.6 bn 4.5% -0.8% 3.7% CHF 0.6 bn CHF 0.7 bn 13.1% 15.6%

Отчетените продажби в другите бизнеси се увеличиха с 3,9% до 4,8 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст от 3,7% се състои от 4,5% реален вътрешен ръст, частично компенсиран с 0,8% от дефлационните цени. Нетните придобивания увеличиха отчетените продажби с 0,2%, а чуждите валути нямаха въздействие.

Nespresso постигна среден едноцифрен ръст, който се ускори през второто тримесечие, тъй като всички географски региони набраха скорост. В Северна Америка ръстът бе двуцифрен. Nestlé Health Science поддържа средно едноцифрен ръст, с добър ръст на медицинското хранене, но слабо представяне в потребителската грижа в САЩ. Nestlé Skin Health остана положително, но през второто тримесечие се видя значително забавяне, тъй като трудните съпоставими данни и натискът от генеричните лекарства в бизнеса с рецепти се отразиха върху растежа.

 

Прогноза

Посоката за 2017, потвърдена с органичен ръст, се очаква да бъде в долната половина на диапазона от 2-4%. За да стимулираме бъдещата рентабилност, увеличаваме значително разходите за преструктуриране. В резултат на това маржът на оперативната търговска печалба в постоянна валута се очаква да бъде стабилен. Основните печалби на акция в постоянна валута и капиталова ефективност се очаква да се увеличат.


Анекс

В сила от 1 януари 2017 г., Nestlé Professional се отчита като регионално управляван бизнес, част от зоните. В сила от същата дата, Венецуела е изключена от RIG, ценообразуването и органичния растеж, за да бъдат отразени по-добре основните бизнес резултати.

Шестмесечен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по оперативни звена

 

  Общо  Nestlé Групата Зона AMS Зона EMENA Зона AOA Nestlé Waters Nestlé Nutrition Други
Продажби 6M-2017

(CHF m)

43 023 13 314 7 800 7 902 4 025 5 184 4 798
Продажби 6M-2016

(CHF m)

43 155 12 938 8 694 7 799 3 937 5 171 4 616
Реален вътрешен ръст 1.4% -0.1% 0.6% 3.0% 3.5% -0.2% 4.5%
Ценообразуване 0.9% 1.4% 0.4% 1.8% 0.5% 1.1% -0.8%
Органичен ръст 2.3% 1.3% 1.0% 4.8% 4.0% 0.9% 3.7%
Нетни M&A -2.3% -0.9% -9.3% -0.5% -0.3% -0.3% 0.2%
Чуждестранна валута -0.3% 2.5% -2.0% -2.9% -1.7% -0.2% 0.0%
Отчетен ръст на продажби -0.3% 2.9% -10.3% 1.4% 2.0% 0.4% 3.9%
6M-2017  Търговска оперативна печалба (CHF m) 6 449 2 284 1 315 1 550 481 1 260 628
6M-2016  Търговска оперативна печалба (CHF m) 6 611 2 290 1 461 1 570 487 1 199 718
6M-2017  марж на търговска оперативна печалба 15.0% 17.2% 16.9% 19.6% 12.0% 24.3% 13.1%
6M-2016   марж на търговска оперативна печалба 15.3% 17.7% 16.8% 20.1% 12.4% 23.2% 15.6%

 

  

Шестмесечен преглед на продажбите и търговска оперативна печалба по продукти

 

Общо Групи Прахообразни и течни напитки Вода Млечни продукти и сладолед Хранене и здравна наука Готови ястия и готварски помощи Сладкарски изделия Храни за домашни любимци
Продажби 6M-2017 (CHF m) 43 023 9 814 3 772 6 499 7 476 5 732 3 703 6 027
Продажби 6M-2016 (CHF m) 43 155 9 653 3 680 6 991 7 364 5 903 3 735 5 829
Реален вътрешен ръст 1.4% 1.7% 3.7% 0.1% 1.2% 1.2% -0.6% 2.6%
Ценообразуване 0.9% 1.5% 0.5% 2.1% 0.2% 1.5% -1.0% 0.6%
Органичен ръст 2.3% 3.2% 4.2% 2.2% 1.4% 2.7% -1.6% 3.2%
6M-2017  Търговска оперативна печалба (CHF m) 6 449 2 192 460 1 065 1 376 857 322 1 246
6M-2016  Търговска оперативна печалба (CHF m) 6 611 2 204 461 1 220 1 359 897 384 1 200
6M-2017  марж на търговска оперативна печалба 15.0% 22.3% 12.2% 16.4% 18.4% 15.0% 8.7% 20.7%
6M-2016   марж на търговска оперативна печалба 15.3% 22.8% 12.5% 17.5% 18.5% 15.2% 10.3% 20.6%