Челопеч се превърна в Балкански рай за инвеститорите

Общината е претендент за Balkan Business Awards 2022

С добрата си пътна и комуникационна инфраструктура като част от Европейския съюз и с минимизиране на регулационните режими и административните тежести към бизнеса, община Челопеч е сред примерите за местна власт, която работи в подкрепа на инвестициите и развитието на икономиката в региона, сочи журито на осмото издание на Балканските бизнес награди 2022.

Церемонията Balkan Business Awards 2022, организирана от агенция за публични комуникации ВИП Комюникейшън, ще се състои на 25.03.2022 г. в 5-звездния СПА хотел Регнум в Банско.

През територията на община Челопеч, която съгласно българското законодателство е с автономно административно управление и самостоятелни правила на управление, преминават транспортни коридори, осигуряващи връзки с всички точки на страната. Първокласен път и железопътна линия свързват столицата и черноморския пристанищен град Бургас. Отстоянието до София е 70 км., а до Бургас – 311 км.. Общината има пътни връзки с основните транспортни коридори на България – автомагистрали „Хемус“ и „Тракия“.

Районът на Челопеч е силно индустриализиран в сферата на рудодобива и преработката на цветни метали. На територията й развиват дейност предприятието за добив на медно-златни руди „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – собственост на канадската компания „Дънди Прешъс Металс“. В близост са предприятие за добив и първична преработка на медно-профилни златосъдържащи руди „Елаците Мед“ АД – собственост на българската компания „Геотехмин“ АД; компания за открит добив и обогатяване на медни руди „Асарел Медет“ АД със собственик австрийска фирма; рафинерия за преработка и добив на мед и злато „Аурубис“ АД със собственик – германската компания „Аурубис“.

Според ръководството на общината най-важна е стратегията за привличане на външни инвеститори. Законово е оформен пакет от привилегии и услуги за чуждестранните инвеститори, включващи:
– съкратени срокове за административно обслужване;
– индивидуално административно обслужване;
– финансово подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктура;
– облекчен данъчен режим при внасяне на машини и оборудване в страната;
– възможност за закупуване на по-ниски цени от пазарните на парцели и терени необходими за реализация на инвестиции.

Отделно от инициативата на държавата, общината разработва допълнителен пакет от стимули за чуждестранните инвеститори. При заявен инвестиционен интерес, местната власт се ангажира с осигуряване на подходящ терен, изграждайки необходимата комуникационна и транспортна инфраструктура. При необходимост общината се ангажира с подсигуряване на пакет от мерки, предвиждащи привличане на работна ръка и осигуряване на преквалификация, съгласно нуждите на инвеститора. Ръководството на администрацията в Челопеч осигурява на всеки инвеститор административна подкрепа, изразяваща се основно в съкратени срокове на всички административни процедури, които зависят от общината. Предлага и работа в екип, като осигурява административен капацитет при подготовката на документи за получаване на съответните разрешителни, съгласно регулаторните режими, действащи в България.

Средният и дребен бизнес в района е специализиран основно в осигуряване на обслужващите дейности на индустриалните предприятия.
Челопеч е с население от около 2000 жители. В категорията на малките общини в България, по отношение на качество на изградената инфраструктура, административното обслужване, административното управление на общинските ресурси и удобствата за живеене, Челопеч е на челните места в България.

Общината е разположена в планинска котловина с изключително красива природа, осигуряваща незабравими гледки и пейзажи. Административното ръководство е разработило и реализира редица проекти, осигуряващи възможност за туризъм. Организирането на международни фестивали, показващи националните традиции на страни от целия свят, осигуряват голям туристически интерес към района.
Община Челопеч е част от България – страна членка на Европейския съюз, и с едно от най-ниските нива на работна заплата, което е още един аргумент за успешна инвестиция.

Най-мащабният бизнес форум на Балканите се организира с партньорството на Посолството на Република България в Прищина, Българската Търговско Промишлена Палата, Българо-Турската Търговско-индустриална Камара, Македонско-Българската Стопанска Камара, Българо-Македонската Търговска Камара, Бизнес Магазин Албания и други.

 

Chelopech is an investor’s Balkan paradise

The municipality is a contender for the Balkan Business Awards 2022

With its good road and communication infrastructure as part of the European Union and minimizing regulatory regimes and administrative burdens on business, Chelopech municipality is among the examples of local governments working to support investment and economic development in the region, according to the jury of the eighth edition of the Balkan Business Awards 2022.
The Balkan Business Awards 2022 ceremony, organized by the public communications agency VIP Communication, will take place on March 25, 2022 at the 5-star Regnum Spa Hotel in Bansko.

The region of Chelopech municipality is highly industrialized in the field of ore mining and processing of non-ferrous metals. The copper and gold ore mining company Dundee Precious Metals Chelopech EAD, owned by the Canadian company Dundee Precious Metals, operates on its territory. Nearby are an enterprise for extraction and primary processing of copper-profile gold-bearing ores Ellatzite Med AD – owned by the Bulgarian company Geotechmin AD; Assarel Medet AD open pit mining and beneficiation company owned by an Austrian company; Aurubis AD refinery for processing and extraction of copper and gold with owner – the German company Aurubis.

The other economic sectors are extremely underdeveloped, as the medium and small business in the region specializes mainly in providing service activities to industrial enterprises.

Chelopech has a population of about 2000 inhabitants. In the category of small municipalities in Bulgaria, in terms of quality of built infrastructure, administrative services, administrative management of municipal resources and amenities for living, Chelopech is among the first in Bulgaria.
Chelopech municipality is located in a mountain valley with extremely beautiful nature providing unforgettable views and landscapes. The administrative management has developed and implemented a number of projects providing opportunities for tourism. The organization of international festivals, showing the national traditions of countries around the world, provide great tourist interest in the region.

According to the management of the municipality, the most important is the strategy for attracting foreign investors. A package of privileges and services for foreign investors has been legally established, including:

– shortened terms for administrative services;
– individual administrative service;
– financial support for the construction of elements of the technical infrastructure;
– relaxed tax regime for import of machinery and equipment in the country;
– Opportunity to purchase lower than market prices for plots and land needed for investment.

Apart from the state initiative, the municipality is developing an additional package of incentives for foreign investors. In case of declared investment interest, the municipality is committed to providing suitable terrain, building the necessary communication and transport infrastructure. If necessary, the municipality will commit to providing a package of measures to attract labor and provide retraining, according to the needs of the investor. The management of the municipality will provide each investor with administrative support, which is mainly expressed in shortened terms of all administrative procedures that depend on the municipality. Also, we offer teamwork and provide administrative capacity in the preparation of documents for obtaining the relevant permits, according to the regulatory regimes in force in Bulgaria.

Материалът В Balkan Business Awards 2022 се откроява Челопеч като силно индустриализиран район е от НОВИНИ.