Обявени са финансовите посредници за Фонд за градско развитие и Фонд за ускоряване и начално финансиране. Крайните получатели ще могат да кандидатстват за финансиране преди края на годината.

  Фонд на фондовете приключи две ключови процедури, като обяви избраните финансови посредници, които да управляват средства в общ размер над 417 млн. лв. – 353.3 млн. лв. за Фонд за градско развитие и 64.7 млн. лв. за Фонд за ускоряване и начално финансиране.

Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период, като този  път  географския обхват и средствата са пет пъти повече – 353.3 млн. лв. Посредниците имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер на малко над 40% от финансирането. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за ФГР се очаква да е близо 600 млн. лв.

Посредниците, които ще управляват средствата за ФГР са:

  • За регионите Юг и София – Обединение „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.
  • За регион Север – „Регионален фонд за градско развитие“, собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели: общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др. Средствата ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност. Подобни проекти от предходния програмен период са обновяването на парк Възраждане (София), ремонта на Централния градски пазар (Ст. Загора), реконструкцията на Юнашки салон (Варна) и др.

Новост за настоящия програмен период е, че финансирането ще обхваща 39 общини, в сравнение с 7 за миналия. Освен това част от инвестициите са насочени в подкрепа на културното наследство и туризъм в цялата страна.

Заедно с посредниците на ФГР, са обявени и фонд мениджърите, които ще управляват два от фондовете на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) на стойност 64.7 млн. лв., финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК):

  • Ресурсът от 27 млн. лв. на фонда, който ще финансира предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес, ще се управлява от обединение „АД-Венчърс“. Участници в обединението са Клийнтех България, Мета Венчърс (Република Италия), Франческа Натали, Анна Амати, Марияна Хамънова – Рондини и Христо Балинов.
  • Ресурсът от 37 млн. лв. на фонда за стартиращи компании, които вече са постигнали известен напредък в своето развитие ще се управлява от обединение „Некст Тех Венчърс“, с участници Константин Петров, Златолина Мукова, Йордан Зарев, Александър Терзийски.

Подборът за управлението на останалия предвиден ресурс на ФУНФ на стойност от 35.7 млн. лв., за който има само един останал кандидат, отговарящ на условията в процедурата, ще стартира отново през есента. Целта е осигуряване на достатъчно конкуренция и възможност за постигане на по-благоприятни оферти, относно бизнес плана и инвестиционната стратегия за управлението на публичния ресурс.

ФУНФ ще подкрепя предприемачеството и ще стимулира развитието на стартъп екосистемата в България. Чрез избраните фонд мениджъри ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във всяко едно са в диапазон от 25 хил. евро до 1 млн. евро. Със създаването на двата фонда на ФУНФ, Фонд на фондовете осигурява нови средства за дялови инвестиции в стартъпи достигащи стойността на изчерпания вече публичен ресурс в тази област за последните 5 години.

С избора на финансови посредници на ФГР и ФУНФ , Фонд на фондовете успешно предостави за инвестиции над 35 % от средствата, които управлява през настоящия програмен период.