Представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) проведоха работна среща с кмета на Столична община (СО) Васил Терзиев и неговия екип на 13 март. Срещата бе инициирана от КАБ с цел стартиране на диалог и сътрудничество по актуални теми, свързани с устойчивото развитие на София. От страна на КАБ участваха председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателят проф. арх. Борислав Борисов, председателят на РК София град арх. Васил Василев, зам.-председателите на РК София град арх. Емил Стоянов и ланд. арх. Веселин Рангелов. На срещата присъстваха главният архитект на София Здравко Здравков и зам.-кметът по строителство Иван Матов.

Работната среща бе открита от кмета на СО Васил Терзиев, който заяви, че за неговия екип е важно да работи в диалог и сътрудничество с професионалните организации в търсене на най-добрите решения. Големите предизвикателства пред София са свързани с необходимостта от дългосрочно и устойчиво планиране на града, както и от стандартизиране на подхода и определяне на конкретни срокове за одобряване на подробните устройствени планове. Столична община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктурата. 

“Досега движещи процеса на градоустройство са инвеститорите. Моето желание е да обърнем процеса и общината да е тази, която е водеща при планирането на териториите“, каза кметът на София Васил Терзиев. По думите му екипът на СО работи по пътна карта, с която да се промени процесът на планиране, като се използва комплексен подход и се отчитат нуждите на новите зони. Целта е новите инвестиционни проекти да бъдат съобразени с параметрите на териториите и да не се строят красиви сгради без осигурена инфраструктура. От екипа на кмета планират да публикуват подробна информация за статуса на всички проекти, които са предвидени в капиталовата програма на СО. Сред приоритетните задачи е и въвеждането на дигитализация при издаването на разрешение за строеж.

„Пред София има много предизвикателства, които могат да бъдат решени в партньорство с професионалните организации. КАБ разполага с високо ниво на експертиза и компетентност, която сме готови да предоставим в търсене на най-добрите решения за развитието на града“, обърна се към кмета председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

Председателят на РК София град арх. Васил Василев благодари за възможността КАБ да проведе среща с екипа на Столична община. Той обърна внимание, че съществува недобра практика важните решения да не се съгласуват и обсъждат предварително с професионалните организации. „Разчитаме на вас, че ще имаме партньорски отношения и ще проведем диалог, когато има проблем. За нас е важно да изразим позицията на архитектурната колегия. Позициите на КАБ винаги са в защита на обществения интерес, защото всички ние сме и граждани на София. Разчитаме, че критиката, която отправяме ще бъде възприемана като градивна и професионална“, заяви арх. Василев.

Основните проблеми пред развитието на града бяха представени от проф. арх. Борислав Борисов и арх. Васил Василев:

 • Общия устройствен план на СО е устойчив, но е необходимо да се актуализира, тъй като от приемането му са минали 15 години. КАБ може да съдейства в тази посока.
 • Необходим е нов механизъм за по-краткосрочно процедиране и одобряване на подробните устройствени планове.
 • Всяка година да се прави отчет пред СОС относно реализацията на градоустройствената политика и инвестиционната програма, както и за изпълнението на ОУП.
 • Необходима е нова национална Наредба за зелената система, която да уеднакви правилата с цел ограничаване на корупционните практики. На този етап е важно да се актуализира Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.
 • Типово възлагане и идентични условия при обществените поръчки. Приоритизиране на архитектурните конкурси.
 • Дигитализация на услугите в строително-инвестиционния процес. КАБ е поела законодателна инициатива за облекчаване на административната тежест.
 • Изграждане на нови и облагородяване на съществуващи паркове в София – занемареното парково пространство около езерото в Панчарево, планираният парк “Кукуряк” в Овча купел, за които има граждански и професионални инициативи. За целта може да бъдат обявени конкурси.
 • Преосмисляне на решението за ситуиране на водоналивния завод в центъра на Горна баня, където би могло да се реализира термален комплекс с градско и национално значение. Целта е минералната вода там да се ползва от столичани по предназначение, а не за заводски цели. Общината разполага с подходящи поземлени имоти в близост до минералния извор, които могат да послужат за компенсиране на предприятието.
 • Изграждане на нови паркинги с цел преодоляването на проблемите с паркирането.
 • Предложение на КАБ за именуване на улици на имената на изявените архитекти Георги Овчаров и Любомир Нейков.
 • Участниците в срещата се договориха КАБ и СО да провеждат съвместни регулярни срещи, на които да бъдат обсъждани важни градоустройствени теми.